Privacybeleid

Privacybeleid van popkoor Nameless

We respecteren de privacy van al onze leden en de gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met onze website bereikbaar zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die popkoor Nameless verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van ons koor geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het koor. De gegevens worden verwerkt, aangepast en bijgehouden door de secretaris van het koor. Dit gebeurt in het papieren en digitale archief.

De secretaris is belast met het beheer van de persoonsgegevens en is bereikbaar via

secretariaatnameless@gmail.com.

 

  1. Welke gegevens verwerken we en voor welk doel?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, stemgroep waartoe men behoort, aanvang lidmaatschap.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zaken die betrekking hebben op het lidmaatschap van het koor.
  • Voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere informatie.
  • Voor betalingen van het lidmaatschapsgeld en/of voor het afwikkelen van declaraties.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

 

E-mail berichtgeving:

Popkoor Nameless gebruikt uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere belangrijke informatie te sturen.

 

  1. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Op het moment dat u contact opneemt met popkoor Nameless via onze site/mail of contactformulieren, dan worden die gegevens die u meestuurt/invult opgeslagen op de mailserver. Hiervoor geldt een bewaartermijn zoals hierboven beschreven.

 

  1. Verwerking persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het koor passende organisatorische maatregelen getroffen. Het bestuur heeft inzage in deze gegevens.

 

  1. Inzagerecht en verwijdering gegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur van het koor zal dit verzoek in behandeling nemen en u hierover informeren.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld bij punt 2 kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van het koor.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van het koor.

 

  1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

 

  1. Beeldmateriaal

Tijdens optredens en activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt die vervolgens gepubliceerd worden in bijvoorbeeld de nieuwsbrief, op de website van ons koor en/of facebookpagina. Wij plaatsen geen namen bij de foto’s. Ook u kunt te zien zijn op deze foto’s. Middels een formulier kunt u aan geven of u toestemming geeft voor publicatie. Mocht u geen toestemming geven dan zullen wij hiermee rekening houden.

Dit geldt niet voor beeldmateriaal dat door fotografen (of anderen) voor kranten, dagbladen en andere media worden gemaakt. Hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen.

 

IJhorst/De Wijk, 30 Juni, 2018